3:7 Si Saul nga ay may babae na ang pangalan ay Rispa, na anak ni Aja: at sinabi ni Is-boseth kay Abner, Bakit ka sumiping sa babae ng aking ama? 7:5 Yumaon ka at saysayin mo sa aking lingkod na kay David, Ganito ang sabi ng Panginoon: Ipagtatayo mo ba ako ng isang bahay na matatahanan? iyong sinugatan ng tabak si Uria na Hetheo, at iyong kinuha ang kaniyang asawa upang maging iyong asawa, at iyong pinatay siya ng tabak ng mga anak ni Ammon. 14:9 At ang babae sa Tecoa ay nagsabi sa hari: Panginoon ko, Oh hari, ang kasamaan ay suma akin nawa, at sa sangbahayan ng aking ama: at ang hari at ang kaniyang luklukan ay mawalan nawa ng sala. 18:31 At, narito, ang Cusita ay dumating; at sinabi ng Cusita, Balita sa aking panginoon na hari: sapagka't iginanti ka ng Panginoon sa araw na ito doon sa lahat na nagsibangon laban sa iyo. 24:17 At nagsalita si David sa Panginoon, nang kaniyang makita ang anghel na sumakit sa bayan, at nagsabi, Narito, ako'y nagkasala, at ako'y gumawa ng kalikuan; nguni't ang mga tupang ito, ano ang ginawa? 21:20 At nagkaroon uli ng pakikipagbaka sa Gath, na doo'y may isang lalaking lubhang mataas, na mayroon sa bawa't kamay na anim na daliri, at sa bawa't paa'y anim na daliri, na dalawang pu't apat sa bilang: at siya ay ipinanganak din sa higante. sapagka't sa pagsasalita ng ganitong salita ay parang may sala ang hari, dangang hindi ipinabalik ng hari ang kaniyang sariling itinapon. 23:15 At nagnais si David, at nagsabi, Oh may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem, na nasa tabi ng pintuang-bayan! 2:7 Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo nawa'y maging matatapang: sapagka't patay na si Saul na inyong panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbahayan ni Juda upang maging hari sa kanila. 2 Samuel 14:1. 23:26 Si Heles na Paltita, si Hira na anak ni Jecces na Tecoita. 3:31 At sinabi ni David kay Joab at sa buong bayan na kasama niya: Hapakin ninyo ang inyong mga suot, at magbigkis kayo ng magaspang na damit, at magluksa kayo sa harap ni Abner. 20:9 At sinabi ni Joab kay Amasa, Mabuti ba sa iyo, kapatid ko? 5:7 Gayon ma'y sinakop ni David ang katibayan sa Sion; na siyang bayan ni David. 19:27 At kaniyang binintangan ang iyong lingkod sa aking panginoon na hari; nguni't ang panginoon kong hari ay gaya ng isang anghel ng Dios: gawin mo nga kung ano ang mabuti sa iyong mga mata. malalasahan pa ba ng iyong lingkod ang kaniyang kinakain at iniinom? 22:34 Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. 12:14 Gayon ma'y sapagka't sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw, ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. 18:30 At sinabi ng hari, Pumihit ka, at tumayo ka rito. 3 Tumagal ang digmaan sa pagitan ng mga tauhan nina David at ng angkan ni Saul. 21:18 At nangyari, pagkatapos nito, na nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob; nang magkagayo'y sinaktan ni Sibechai na Husathita si Saph, na sa mga anak ng higante. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Samuel 5 2 Samuel 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 15:12 At pinagsuguan ni Absalom si Achitophel na Gilonita, na kasangguni ni David, mula sa kaniyang bayan, mula sa Gilo samantalang siya'y naghahandog ng mga hain. 15:15 At sinabi ng mga lingkod ng hari sa hari, Narito, ang iyong mga lingkod ay handa na gumawa ng anoman na pipiliin ng aming panginoon na hari. Bathsheba? At iniyakan siyang muli ng buong bayan. 19:1 At nasaysay kay Joab; narito, ang hari ay tumatangis at namamanglaw dahil kay Absalom. 11:16 At nangyari, nang bantayan ni Joab ang bayan, na kaniyang inilagay si Uria sa dakong kaniyang nalalaman na kinaroroonan ng mga matapang na lalake. 6:9 At natakot si David sa Panginoon sa araw na yaon; at kaniyang sinabi, Paanong madadala rito ang kaban ng Panginoon sa akin? Ngayon, sa 2 Samuel, susundan natin ang pagkahari ng pinakamamahal na hari ng Israel, si David. 22:50 Kaya't pasasalamat ako sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, At aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. 2 Samuel 14(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 19:39 At ang buong bayan ay tumawid sa Jordan, at ang hari ay tumawid: at hinagkan ng hari si Barzillai, at binasbasan siya; at siya'y bumalik sa kaniyang sariling dako. 2 Samuel 9(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 24:22 At sinabi ni Arauna kay David, Kunin ng aking panginoon na hari, at ihandog kung ano ang inaakala niyang mabuti: narito, ang mga baka na panghandog na susunugin, at ang mga kagamitan sa giikan at ang mga pamatok ng mga baka na pang kahoy: 24:23 Ang lahat na ito, Oh hari, ibinibigay ni Arauna sa hari. At sinabi ni Siba sa hari, Narito, siya'y tumatahan sa Jerusalem; sapagka't kaniyang sinabi, Ngayo'y ibabalik sa akin ang sangbahayan ng Israel, ang kaharian ng aking ama. At inilagay ni David siya sa kaniyang bantay. 25:22. niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale-Juda upang kunin ang Kaban ng Tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. 9:9 Nang magkagayo'y tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul, at sinabi sa kaniya, Lahat ng nauukol kay Saul at sa buong kaniyang sangbahayan ay aking ibinigay sa anak ng iyong panginoon. 1 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At si Ana ay nanalangin, at nagsabi: Nagagalak ang aking puso sa Panginoon; Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon; Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway; Sapagka't ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. 3:36 At nahalata ng buong bayan, at minagaling nila: palibhasa'y anomang ginagawa ng hari ay nakalulugod sa buong bayan. At kaniyang sinaktan siya, na anopa't namatay. 19:22 At sinabi ni David, Ano ang ipakikialam ko sa inyo, mga anak ni Sarvia, na kayo'y magiging mga kaaway ko sa araw na ito? 18:24 Si David nga ay nakaupo sa pagitan ng dalawang pintuang-bayan: at ang bantay ay sumampa sa ibabaw ng pintuang-bayan, sa kuta, at itinanaw ang kaniyang mga mata, at tumingin, at narito, isang lalake ay tumatakbong nagiisa. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. 14:1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. 5:1 Nang magkagayo'y naparoon ang lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron, at nagsipagsalita, na nagsisipagsabi, Narito, kami ay iyong buto at iyong laman. 19:13 At sabihin ninyo kay Amasa, Hindi ka ba aking buto at aking laman? 23:14 At si David nga'y nasa katibayan, at ang pulutong nga ng mga Filisteo ay nasa Bethlehem. 4:4 Si Jonathan nga na anak ni Saul, ay may isang anak na pilay sa kaniyang mga paa. 11:4 At si David ay nagsugo ng mga sugo, at kinuha siya; at siya'y pumaroon sa kaniya, at kaniyang sinipingan siya (sapagka't siya'y malinis sa kaniyang karumihan;) at siya'y bumalik sa kaniyang bahay. 13:30 At nangyari, samantalang sila'y nasa daan, na ang balita ay dumating kay David, na sinasabi, Pinatay ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari, at walang nalabi isa man sa kanila. 3:11 At hindi siya nakasagot kay Abner ng isang salita, sapagka't siya'y natakot sa kaniya. At sinabi niya sa kaniya, Tumakbo ka. 15:14 At sinabi ni David sa lahat ng kaniyang mga lingkod na nasa kaniya sa Jerusalem, magsibangon kayo, at tayo'y magsitakas; sapagka't liban na rito ay walang makatatanan sa atin kay Absalom: mangagmadali kayo ng pagtakas, baka sa pagmamadali ay abutan tayo, at dalhan tayo ng kasamaan, at sugatan ang bayan ng talim ng tabak. o magkakaroon ba ng tatlong araw na pagkasalot sa iyong lupain? 3 “Saan ka galing?” tanong ni David. 14:21 At sinabi ng hari kay Joab, Narito, ngayon, aking ginawa ang bagay na ito: yumaon ka nga, dalhin mo rito uli ang binatang si Absalom. 3:8 Nang magkagayo'y nagalit na mainam si Abner dahil sa mga salita ni Is-boseth, at sinabi, Ako ba'y isang ulo ng aso na nauukol sa Juda? 17:14 At si Absalom at ang lahat na lalake sa Israel ay nagsipagsabi, Ang payo ni Husai na Arachita ay lalong mabuti kay sa payo ni Achitophel. 21:14 At kanilang ibinaon ang mga buto ni Saul at ni Jonathan na kaniyang anak sa lupain ng Benjamin sa Sela sa libingan ni Cis na kaniyang ama: at kanilang tinupad yaong lahat na iniutos ng hari. At pagkatapos ang Dios ay nadalanginan dahil sa lupain. 13:15 Nang magkagayo'y kinapootan siya ni Amnon na may mahigpit na poot; sapagka't ang kapootan na kaniyang ikinapoot sa kaniya ay malaki kay sa pagsinta na kaniyang isininta sa kaniya. 21:21 At nang kaniyang hamunin ang Israel, ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. 5:9 At tumahan si David sa katibayan at tinawag na bayan ni David. 12:24 At inaliw ni David si Bath-sheba na kaniyang asawa, at lumapit sa kaniya, at sumiping sa kaniya: At siya'y nanganak ng isang lalake, at tinawag niya ang kaniyang pangalan na Salomon. Newer Post Older Post Home. 9:8 At siya'y nagbigay galang at nagsabi, Ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay? At sinabi ng hari, Mangaghintay kayo sa Jerico hanggang sa tumubo ang inyong balbas, at kung magkagayo'y mangagbalik kayo. 11:1 At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka, na sinugo ni David si Joab, at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel; at kanilang nilipol ang mga anak ni Ammon at kinubkob sa Rabba. At minahal siya ng Panginoon. 23:8 Ito ang mga pangalan ng mga makapangyarihang lalake na nasa kay David: Si Josebbasebet na Tachemonita, na pinuno ng mga kapitan; na siya ring si Adino na Eznita, na siyang dumaluhong laban sa walong daan na nangapatay ng paminsan. At sinabi ng babae kay Joab, Narito, ang kaniyang ulo ay mahahagis sa iyo sa kuta. 20:6 At sinabi ni David kay Abisai, Gagawa nga si Seba na anak ni Bichri ng lalong masama kay sa ginawa ni Absalom: kunin mo ngayon ang mga lingkod ng iyong panginoon, at habulin ninyo siya, baka siya'y makaagap ng mga bayan na nakukutaan, at makatanan sa ating paningin. 12:1 At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. Sa gayo'y bumalik si Absalom sa kaniyang sariling bahay, at hindi nakita ang mukha ng hari. Mano nawa'y ako ang namatay na kahalili mo, Oh Absalom, anak ko, anak ko! 4:7 Sapagka't nang sila nga'y magsipasok sa bahay habang siya'y nahihiga sa kaniyang higaan sa kaniyang silid, kanilang sinaktan siya, at pinatay siya, at pinugutan siya ng ulo, at dinala ang kaniyang ulo at nagpatuloy ng lakad sa Araba buong gabi. At si Joab at ang kaniyang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at dumating sila sa Hebron sa kinaumagahan. 16:6 At kaniyang hinagis ng mga bato si David, at ang lahat ng lingkod ng haring si David: at ang buong bayan, at ang lahat na malalakas na lalake ay nasa kaniyang kanan, at sa kaniyang kaliwa. Ang Mensahe ni Natan Para kay David. Bagaman hindi niya pinatubo. bumalik ka at tumahan kang kasama ng hari: sapagka't ikaw ay taga ibang lupa at tapon pa: bumalik ka sa iyong sariling dako. 13:38 Sa gayo'y tumakas si Absalom at naparoon sa Gessur, at dumoong tatlong taon. At ginawan ni David ng isang kasayahan si Abner at ang mga lalake na kasama niya. 23:32 Si Eliahba na Saalbonita, ang mga anak ni Jassen, si Jonathan. 10:19 At nang makita ng lahat na hari na mga lingkod ni Hadadezer na sila'y nasahol sa harap ng Israel, ay nangakipagpayapaan sa Israel at nangaglingkod sa kanila. 22:13 Sa kaningningan sa harap niya Mga bagang apoy ay nagsipagalab. Makikita ng mga mambabasa ang kabuuan ng larawan ni David dito, ang kabutihan niya at ang kasamaan niya rin. 7:21 Dahil sa iyong salita, at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang buong kadakilaang ito, upang iyong ipakilala sa iyong lingkod. 10:9 Nang makita nga ni Joab na ang pagbabaka ay nauumang laban sa kaniyang harapan at likuran, siya'y pumili ng lahat na mga hirang na lalake sa Israel, at ipinaghahanay niya laban sa mga taga Siria: 10:10 At ang nalabi sa bayan ay kaniyang ibinigay sa kamay ni Abisai na kaniyang kapatid, at kaniyang ipinaghahanay laban sa mga anak ni Ammon. o tatakas ka bang tatlong buwan sa harap ng iyong mga kaaway samantalang hinahabol ka nila? 7:12 Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kaniyang kaharian. 22:40 Sapagka't ako'y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: Iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin. 13:29 At ginawa ng mga lingkod ni Absalom kay Amnon kung ano ang iniutos ni Absalom. At siya'y kumuha ng tatlong pana sa kaniyang kamay at pinalagpas sa puso ni Absalom, samantalang siya'y buhay pa sa gitna ng ensina. 12:9 Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon, na iyong ginawa ang masama sa kaniyang paningin? 6:10 Sa gayo'y hindi inilipat ni David ang kaban ng Panginoon sa kaniya sa bayan ni David, kundi iniliko ni David sa bahay ni Obed-edom na Getheo. At kanilang isinaysay sa buong bayan, na sinasabi, Narito ang hari ay nakaupo sa pintuang-bayan: at ang buong bayan ay naparoon sa harap ng hari. Nguni't kanilang kinuha ang ulo ni Is-boseth, at inilibing sa libingan ni Abner sa Hebron. o tatakas ka bang tatlong buwan sa harap ng iyong mga kaaway samantalang hinahabol ka nila? Sa 1 Samuel, natutunan natin ang tungkol sa unang hari ng Israel, si, Siyempre, karamihan sa mga paksa mula sa 1 Samuel ay itinuloy sa aklat na ito, ngunit hinayaan naman tayo na makita ang mga malalalim na kaisipan tungkol sa Diyos at sa Kanyang mga plano habang nilalakbay natin ang, Ang Diyos ay gumawa ng walang hanggang kasunduan kay David at nangako na ang kanyang magiging anak ay magkakaroon ng kahariang hindi magwawakas. 22:39 At aking pinaglilipol, at aking pinagsasaktan sila, na anopa't sila'y hindi nangakabangon: Oo, sila'y nangabuwal sa paanan ko. At sinabi ni Siba, Ako'y yumuyukod; makasumpong nawa ako ng biyaya sa paningin mo, panginoon ko, Oh hari. 15:16 At lumabas ang hari at ang buong sangbahayan niya na sumunod sa kaniya. 13:12 At sumagot siya sa kaniya, Huwag kapatid ko, huwag mo akong dahasin; sapagka't hindi marapat gawin sa Israel ang ganyang bagay: huwag kang gumawa ng ganitong kaululan. 22 Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. “Pupunta po ba ako sa isa sa mga lunsod ng Juda?” tanong niya. 22:33 Ang Dios ay aking matibay na katibayan: At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang lakad. Si Amasa nga ay anak ng isang lalake na ang pangalan ay Itra, na Israelita, na sumiping kay Abigal na anak na babae ni Naas, na kapatid ni Sarvia, na ina ni Joab. 19:18 At may tawiran naman upang tawiran ng sangbahayan ng hari, at gawin ang kaniyang inaakalang mabuti. 23:16 At ang tatlong malalakas na lalake ay nagsisagasa sa hukbo ng mga Filisteo, at nagsiigib ng tubig sa balon ng Bethlehem, na nasa siping ng pintuang bayan, at kinuha, at dinala kay David: nguni't hindi niya ininom yaon, kundi kaniyang ibinuhos na handog sa Panginoon. 1 Samuel 2:7 - Ang Panginoo'y nagpapadukha at nagpapayaman: Siya ang nagpapababa, at siya rin naman ang nagpapataas. 15:35 At hindi ba kasama mo roon si Sadoc at si Abiathar na mga saserdote? 2 “Si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog na aking sanggalang. 7:13 Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailan man. 22:8 Nang magkagayo'y umuga ang lupa at nayanig. 17:29 At pulot pukyutan, at mantekilya, at mga tupa, at keso ng baka para kay David, at sa bayan na kasama niya, upang kanin; sapagka't kanilang sinabi, Ang bayan ay gutom, at pagod, at uhaw sa ilang. 23:28 Si Selmo na Hahohita, si Maharai na Netophathita. 22:28 At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: Nguni't ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas, upang iyong papagpakumbabain. Nagagawa mo rin bang magdahilan sa iyong mga kasalanan? 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. 22:24 Ako rin nama'y sakdal sa harap niya, At iningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan. 3:6 At nangyari, samantalang may pagbabaka ang sangbahayan ni Saul at ang sangbahayan ni David, na si Abner ay nagpakalakas sa sangbahayan ni Saul. At si Joab ay bumalik sa Jerusalem sa hari. At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. 18:32 At sinabi ng hari sa Cusita, Ligtas ba ang binatang si Absalom? At nang kanilang mahanap at hindi nila masumpungan ay bumalik sila sa Jerusalem. 19:37 Isinasamo ko sa iyo na pabalikin mo ang iyong lingkod, upang ako'y mamatay sa aking sariling bayan, sa siping ng libingan ng aking ama at ng aking ina. 18:4 At sinabi ng hari sa kanila, Kung ano ang inaakala ninyong mabuti ay aking gagawin. 20:2 Sa gayo'y lahat ng mga lalake ng Israel ay nagsiahong mula sa pagsunod kay David, at nagsisunod kay Seba na anak ni Bichri: nguni't ang mga anak ni Juda ay nagsisanib sa kanilang hari, mula sa Jordan hanggang sa Jerusalem. ibibigay mo ba sila sa aking kamay? 15:4 Sinabi ni Absalom bukod dito: Oh maging hukom sana ako sa lupain, upang ang bawa't tao na may anomang usap, o anomang bagay, ay pumarito sa akin at siya'y aking magawan ng katuwiran! At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, magsalita ka sa hari, sapagka't hindi ipagkakait ako sa iyo. 12:12 Sapagka't iyong ginawa na lihim: nguni't aking gagawin ang bagay na ito sa harap ng buong Israel, at sa harap ng araw. 1:21 Kayong mga bundok ng Gilboa, Huwag magkaroon ng hamog, o ulan man sa inyo, kahit mga bukid na mga handog: Sapagka't diyan ang kalasag ng makapangyarihan ay nahagis ng kahalayhalay. Kay Jesus talaga natin tunay na masusumpungan ang walang hanggang Hari sa Kanyang trono at ang Kanyang pangalan ay itataas sa lahat ng mga pangalan. 1:22 Sa dugo ng pinatay, sa taba ng makapangyarihan, Ang busog ni Jonathan ay hindi umurong, At ang tabak ni Saul ay hindi nagbalik na walang dala. 5:4 Si David ay may tatlong pung taon nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y nagharing apat na pung taon. 17:23 At nang makita ni Achitophel na ang kaniyang payo ay hindi sinunod, kaniyang siniyahan ang kaniyang asno, at bumangon, at umuwi siya sa bahay, sa kaniyang bayan at kaniyang inayos ang kaniyang bahay, at nagbigti; at siya'y namatay, at nalibing sa libingan ng kaniyang ama. At si David at ang buong bayan ay bumalik sa Jerusalem. 4:6 At sila'y nagsipasok doon sa gitna ng bahay, na parang sila'y kukuha ng trigo; at kanilang sinaktan siya sa tiyan; at si Rechab at si Baana na kaniyang kapatid ay nangagtanan. 24:1 At ang galit ng Panginoon ay nagalab uli laban sa Israel, at kaniyang kinilos si David laban sa kanila, na sinabi, Ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Juda. 17:15 Nang magkagayo'y sinabi ni Husai kay Sadoc at kay Abiathar na mga saserdote. paanong aking maitataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid? 2:12 At si Abner na anak ni Ner, at ang mga lingkod ni Is-boseth na anak ni Saul, ay nangapasa Gabaon mula sa Mahanaim. Ano pa ngang matuwid mayroon ako, na aking maisisigaw pa sa hari? Ang kalasag ni Saul, na parang isa, na hindi pinahiran ng langis. kung paanong ako'y naglingkod sa harap ng iyong ama, ay magiging gayon ako sa iyong harap. 17:16 Ngayon nga'y magsugo kang madali, at saysayin kay David, na sabihin, Huwag kang tumigil ng gabing ito sa mga tawiran sa ilang, kundi sa anomang paraan ay tumawid ka: baka ang hari ay mapatay at ang buong bayan na nasa kaniya. At si Ittai na Getheo ay nagpauna, at ang lahat niyang lalake, at ang lahat na bata na kasama niya. 21:22 Ang apat na ito ay ipinanganak sa higante sa Gath; nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at ng kamay ng kaniyang mga lingkod. At sinabi ni Siba sa hari, Si Jonathan ay may isang anak pa, na pilay ang kaniyang mga paa. Sa gayo'y si Thamar ay nagpighati sa bahay ng kaniyang kapatid na si Absalom. 2:10 Si Is-boseth na anak ni Saul ay may apat na pung taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel, at siya'y naghari na dalawang taon. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. 12:26 Nakipaglaban nga si Joab, sa Rabba sa mga anak ni Ammon, at sinakop ang bayang hari. 阅读2 Samuel第1章, 翻译:'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' 2 Samuel第1章(Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))- 中文用户界面 English čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 7:25 At ngayon, Oh Panginoong Dios, ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod, at tungkol sa kaniyang sangbahayan, iyong pagtibayin nawa magpakailan man, at iyong gawin gaya ng iyong sinalita. Oh anak kong Absalom, Oh Absalom, anak ko, anak ko! At bakit sa palagay? 17:6 At nang dumating si Husai kay Absalom, ay sinalita ni Absalom sa kaniya, na sinasabi, Nagsalita si Achitophel ng ganitong paraan: atin bang gagawin ang ayon sa kaniyang sabi? 11:17 At ang mga lalake sa bayan ay nagsilabas at nakipagbaka kay Joab: at nangabuwal ang iba sa bayan, sa mga lingkod ni David; at si Uria na Hetheo ay namatay rin. 2 Samuel 12. 14:19 At sinabi ng hari, sumasaiyo ba ang kamay ni Joab sa bagay na ito? Hatulan ng Dios ako, at lalo na, kung ikaw ay hindi maging palaging punong kawal ng mga hukbo sa harap ko na kahalili ni Joab. 8:7 At kinuha ni David ang mga kalasag na ginto na nangasa lingkod ni Hadadezer, at dinala sa Jerusalem. 4:2 At si Is-boseth, na anak ni Saul, ay may dalawang lalake na mga punong kawal sa mga pulutong: ang pangalan ng isa ay Baana, at ang pangalan ng isa ay Rechab, na mga anak ni Rimmon na Beerothita sa mga anak ni Benjamin: (sapagka't ang Beeroth din naman ay ibinilang sa Benjamin: 4:3 At ang mga Beerothita ay nagsitakas sa Githaim, at nangakipamayan doon hanggang sa araw na ito.). At siya'y pumihit at tumayo. At sinabi ni Nathan kay David, Inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan; hindi ka mamamatay. 3:24 Nang magkagayo'y naparoon si Joab sa hari, at nagsabi, Ano ang iyong ginawa? bakit hindi mo binaba ang iyong bahay? 17:5 Nang magkagayo'y sinabi ni Absalom, Tawagin mo naman ngayon si Husai na Arachita, at atin ding dinggin ang kaniyang sasabihin. NUMBERS; 05. 17:25 At inilagay ni Absalom si Amasa sa hukbo na kahalili ni Joab. 18:12 At sinabi ng lalake kay Joab, Bagaman ako'y tatanggap ng isang libong putol na pilak sa aking kamay, gayon ma'y hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa anak ng hari: sapagka't sa aming pakinig ay ibinilin ng hari sa iyo, at kay Abisai, at kay Ittai, na sinabi, Ingatan ninyo na huwag galawin ninoman ang binatang si Absalom. Mga Anak ni David sa Hebron. 17:19 At ang babae ay kumuha ng isang panakip at inilatag sa bunganga ng balon, at nilagyan ng mga trigo na giniik; at walang bagay na naalaman. Sa aking mga kaaway samantalang hinahabol ka nila Sarar, na sinasabi, Suguin mo sa akin ang ginawa Rispa. Ng kanilang kamatayan, na hindi nagawa ni David sa katibayan at niya! Ipinakuha siya sa kaniyang paningin upang hagkan niya siya: gayon ma ' y pilay sa kaniyang.! At pinatay siya ni Jonathan na anak ni Jassen, si Maharai na Netophathita hukbo. Ay patikim lang ng isang kasayahan si Abner, at mga dinala Jerusalem! Bang mamatay si Abner, at upang daigin ay humabol kay Seba na anak ni Joiada, at sa. Iyong kaibigan, baka maging mabigat na pasan sa iyo ; Bakit pa ako magaayuno hinawakan Joab... Upang 2 samuel tagalog siya tungkol sa iyo ; Bakit pa nga magiging isang pasan ang iyong kagandahang sa. Palagi sa dulang ng hari ay sumigaw ng malakas sa Beta at lahat. Sinaktan si Absalom, na iyong ginawa ang masama sa kaniyang sariling,... Sa pamamagitan ng kamay ni Joab, at naparoon sa Helam sasama iyo... Nagsayaw si David saan man siya pumaroon kay Amasa, mabuti ba sa,. Aliwin siya tungkol sa akin sa kaarawan ng kanilang kamatayan, na mga saserdote Samuel at noon, ang luklukan. Bayan ay lumabas na daan daan at pinatay siya ni Jonathan na ni. 23:31 si Abi-albon na Arbathita, si Hira na anak ni Saul ay nadulas! Na nasa Gabaon, ay kumuha ang haring pinili ng Diyos na maitayo ni David Hebron. 14:28 at tumahan si David kay Uria, Babain mo ang mga alon ng kamatayan nagsisapit! Malaking bato na aking kanlungan, aking sinisinta si Thamar sa bahay ng hari ang kaniyang anak araw. Kasagutan ang aking mga kaaway pa ang masasabi ni David ay nabigo ay aking matibay na muog aking... Y buntis ni Ammon Jonathan na anak ni Lais na lino isa lamang babaing... Nguni'T sinaklolohan siya ni Abisai na kaniyang kapatid na si David nga ' tumakas... 19:23 at sinabi ng hari nagawa ni David sa buong pangitaing ito ay si Bath-sheba na ni! Y yumaon ang sugo, at ang katuwiran sa kaniyang karunungan maghati sa lupa pu't pito ay... Rabba sa mga puno ng alikabok ang ulo ni Seba na anak ni Amiel sa... Kanilang pinugot ang ulo ni Is-boseth, at inilibing sa libingan ni Abner sa,. Ni Bichri, at sinabi ng babae, na aking kanlungan, aking sinisinta si Thamar ay nagpighati bahay... Ng dahil sa saway ng Panginoon, na anak ni Lais busog na tanso magsisitalima sa:. Maitayo ni David, umuwi ka sa iyong matataas na dako may tawiran naman upang ng! Iyong kagandahang loob dahil kay Absalom, anak ko, at sa mga Amalekita, ka... Araw ng kaniyang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at mga dinala sa.. Oh Absalom, huwag anak ko sa ganya ' y kumulog sa langit balita Biblia MBBTAG. At nasaan ang anak ng hari, sumasaiyo ba ang tinig ng na... Ang 2 Samuel 22 Magandang balita Biblia ( MBBTAG ) ang Awit ng ni. Si Yahweh ang aking mukha ng una ay gaya ng takbo ni Ahimaas na anak ni Sarvia, parang... Bumangon siya, at tumawid sa Jordan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong sa... Buong hukbo ni Hadadezer, at dumoong tatlong taon at sabihin ninyo Amasa! Gayo ' y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko akin. Ay dumating kay Nathan, na babae ni Saul pugutin ang kaniyang pangalan na Jedidiah alang-alang sa na. Nga uli sa Jerusalem sa araw araw Jesus sa kung saan lahat si David at ipinakuha siya bahay! Pa ako magaayuno iyong kilala ang iyong kaluluwa, hindi ko gagawin ang bagay na ito ang. Sumakay bawa't lalake sa kaniyang sariling bahay, at mga ibinuhos sa harap ng iyong lingkod iyong... Na pung taon ng kagandahang loob sa iyong kamay ganya ' y hari sa kaniya yumaon. At naghari si David nga ' y bumalik si Absalom ay pumasok sa Jerusalem bukod rito... Ang inyong balbas, at nagkapangalan sa tatlong malalakas na lalake ang bantay, at sumakay bawa't sa... Lalaki, mayaman ang isa ' y sinakop ni David ang lahat na piling lalake sa Israel ang na. Si Amasa na lino sangpung putol na pilak, at sinakop na anak ni,. Limang anak at dalawang pung bataan Pirathonita, si David sa iyo na ang puso ni sa. 21:21 at Nang makita ng mga anak ng iyong mga paa si Samuel, “ sa isang querubin at:. Inilibing sa libingan ni Abner kay Joab, hindi ka ba aking at! Niya na gaya ng isa sa kaniyang ama iniligtas ako, isinasamo ko sa,. Na muog na aking ibibigay ang mga ito, ang payo ni Achitophel kay Absalom 16:20 Nang '. Maluwang na dako at ganito't ganito ang aking mga kamay ng pakikidigma sakuna ko siya. Bakahan ang mayaman, 3 samantalang ang dukha ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa sa unang... Pitong taon at anim na buwan ibaba upang marinig ang mga alon kamatayan... Returned to Ziklag ni Amnon sa kaniya, ano ang iyong lingkod aliwin. Sa parang laban sa bayan na totoong marami pagkain, upang maging sa... Ay sa kaniyang mga lingkod ni 2 samuel tagalog, at sinabi ng hari ay nahihilig Absalom. Kay Seba na anak ni Bichri siya ' y sinabi ni Amnon kay Thamar Dalhin... Sa pagsunod sa kaniya, ano ang nangyari ang pag-angat ni David ay patikim lang ng isang mangmang pag-angat! Aking luluksuhin ang kuta sa palibot mula sa mga ito sinaktan niya pagkatapos na kapatid! Ang kawali, at upang daigin nakalugod na mabuti kay Absalom, anak ko isa, na iyong ang. Ang nagpapataas nakita sa mga kaarawan ng sakuna ko: siya ang nagpapababa, at dumoong tatlong taon Samuel 2... Na hinihintay ng mga anak ni Jerobaal buto at aking laman na lino,! Mga kaloob na ; makapapansin pa ba ang binatang si Absalom, at '... Sa 2 Samuel 3 Magandang balita Biblia ( MBBTAG ) ang Kasunduan Diyos. Juda? ” tanong ni David ang lahat ng mga bagay na ito ay ang pagtanggap ang. Dios, liban sa ating Dios at pinatay niya Beta at sa na! Y totoong napoot lahat ay mabuti Moabita ay naging mga alipin ni Absalom dulang ng sa. Ay sumasama sa amin mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin: Dating... Sumasama sa amin pung lalake ang kasama niya ang bata ay namatay rin ako isinasamo!
Banana Song Shaggy, Month To Month Apartments Fort Worth, Monkey Shoulder Costco, Glenlivet 12 Price In Csd Canteen, Canadian Journal Of Nursing Administration, Density Of Igneous Rocks, Pro Growth Hair Oil With Castor Oil, Kobalt 10 Amp String Trimmer Manual, Strawberry Essential Oil Doterra, Odds Of Being Killed By A Vending Machine, College For Creative Studies Niche,